بررسی منابع کنکور شیمی

بررسی شیمی دوزادهم نشر الگو

با بررسی کتاب شیمی دوازدهم نشر الگو جلد اول در کنار شما هستیمدرس شیمی یکی از مهمترین درس هاب هر دو رشته ریاضی و تجربی مبیشاد مطالب این درس اساسا از دو بخش حفظی و مسائل تشکیل شده اند. در سال های اخیر و تغیرات کنکور های سراسری برای پاسخ دهی به سوالات بخش حفظی […]